Bei der letzten Generalversammlung am 13. Juni 2018 wurde folgender Vorstand gewählt:

 • Volf Ivo, Ao. Univ. Prof. Dr. (Präsident)
 • Knaus Anna, Ass.Prof. Dr. (1.Vizepräsidentin)
 • Marosi Christine, Ao. Univ. Prof. Dr. (2. Vizepräsidentin)
 • Pretterklieber Michael, Ao.Univ.Prof. Dr. (Schriftführer)
 • Schmid Werner, Dr. (Kassier)
 • Gabriel Harald, Ass.Prof. Dr.
 • Hamböck Martina, Dr.
 • Haririan Hady, Dr., PhD, MSc.
 • Hoffmann-Sommergruber Karin, Assoc. Prof. Univ.Doz. Dr.
 • Strasser Ingwald, Ass.Prof. Ing. Dr.
 • Willinger Ulrike, Ao. Univ. Prof. Dr.
 • Windischberger Christian, Ass.Prof. Priv.Doz. Dipl.Ing. Dr.
 • Zins Karin, Assoc.Prof. Priv.-Doz. Dr.

Mitglieder des erweiterten AMM-Vorstands:

 • Bartunek Anna, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Base Eva, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Bergler-Klein Jutta, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Berlakovich Gabriela, Ao. Univ. Prof. Dr.
 • Bertl Christina, Priv.Doz. Dr.
 • Blöchl-Daum Brigitte, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Celar Ales, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Frischer Josa, Assoc.Prof. Priv.Doz. Dr. PhD
 • Gruber Gerlinde, Mag. Dr.
 • Gsellmann Barbara, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Hagemann Sylvia, , Ao. Univ. Prof. Dr.
 • Hofbauer Reinhold, Ao.Univ.Prof. Dr. (Rechnungsprüfer)
 • Hutschala Doris, Ass.Prof. Priv.Doz. Dr.
 • Janata-Schwatzek Karin, Dr.
 • Kallay Enikö, Assoc.Prof. Univ.Doz. Dr. (Rechnungsprüfer)
 • Kastl Stefan, Dr.
 • Kastner Johannes, Ass.Prof. Dr.
 • Knerer-Schally Birgit, Ao. Univ. Prof. Dr.
 • Kornek Gabriela, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Krupitza Georg, Ao. Univ. Prof. Dr.
 • Lanzenberger Rupert, Assoc.Prof. Priv.-Doz. Dr.
 • Marian Brigitte, Ao. Univ. Prof. Dr.
 • Nimpf Johannes, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Pietschmann Peter, Ao. Univ. Prof. Dr.
 • Pokieser Peter, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Sandner Sigrid, Ass.Prof. Priv. Doz. Dr.
 • Schweiger Christian, Ass.Prof. Dr.
 • Soliman Thomas, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Spittler Andreas, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Stangl Herbert, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Staudenherz Anton, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Ulm Christian, Ao.Univ.Prof. Dr.Dr.
 • Walch Katharina, Ass.Prof. Priv.Doz. Dr.
 • Weninger Manfred, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Wieser Rotraud, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Willinger Birgit, Ao.Univ.Prof. Dr.
 • Zach Heidemarie, Dr.